Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytují vysvětlení metod a kroků organizace Bit GPT App ve vztahu k osobním údajům jejích návštěvníků.

O programu

Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytují vysvětlení metod a kroků organizace Bit GPT App ve vztahu k osobním údajům jejích návštěvníků. To zahrnuje zpracování způsobu shromažďování, zpracování, ukládání, ochrany a sdílení uživatelských dat. Dále v tomto dokumentu vysvětlujeme práva našich uživatelů týkající se shromažďování a používání jejich osobních údajů.

Než si přečtete tyto Zásady ochrany osobních údajů dále, seznamte se s níže uvedenými příslušnými termíny a definicemi.

Definice

 • Osobní údaje: Informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Pokud lze osobu přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí informací, považuje se za osobní údaje. Patří sem identifikátory, jako jsou jména, identifikační čísla, lokalizační údaje a další vlastnosti vyjadřující fyzickou, fyziologickou, duševní, kulturní, obchodní, sociální nebo genetickou identitu dané osoby. Další informace viz čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR.
 • Správce dat: Právnická osoba, která určuje, jaká data jsou shromažďována od uživatelů, jak jsou shromažďována a jak jsou využívána. V tomto případě je správcem dat Bit GPT App.
 • Zpracovatel údajů: Právnická osoba odpovědná za zpracování osobních údajů shromážděných správcem údajů.
 • Zpracování osobních údajů: Jakákoli operace související s osobními údaji uživatelů, včetně jejich shromažďování, uchovávání, mazání, pozměňování a předávání.
 • GDPR: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • Jak shromažďujeme osobní údaje

  Pro optimalizaci uživatelského prostředí a poskytování služeb vysokého standardu pro uživatele musí Bit GPT App shromažďovat osobní údaje od návštěvníků webových stránek. Níže uvádíme tři hlavní způsoby, jakými tyto údaje shromažďujeme:

  Uživatelé mohou při používání služeb a funkcí na webu Bit GPT App poskytovat některé osobní údaje. Například při vytváření účtu budou uživatelé poskytovat informace, jako je jejich jméno a kontaktní údaje, které nám umožní účet pro ně úspěšně aktivovat. Poskytnutím Vašich údajů prostřednictvím našeho registračního formuláře a dalších služeb udělujete souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto údajů.

  Když nás kontaktujete, uživatelé nám poskytnou své kontaktní údaje, například své telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom mohli řešit dotazy a problémy uživatelů. Bit GPT App nebude zpracovávat žádné osobní údaje, které nejsou relevantní nebo nezbytné pro fungování jeho služeb.

  Další osobní údaje, včetně údajů týkajících se chování a charakteristik uživatelů, mohou být rovněž shromažďovány prostřednictvím souborů cookie a dalších nástrojů na našich webových stránkách do roku Bit GPT App. Tyto údaje jsou nezbytné pro úspěšné fungování našich webových stránek a nebudou použity k individuální identifikaci uživatelů.

  Jak Osobní Údaje Právně Zpracováváme

  Zpracování osobních údajů omezujeme pouze na to, co je nezbytné pro výkon a zdokonalení našich služeb. Bit GPT App dodržuje GDPR a další platné zákony o ochraně osobních údajů při shromažďování a zpracování osobních údajů, abychom zajistili, že neporušíme práva našich uživatelů.

  Bit GPT App legálně shromažďuje a zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • Dodržování právních předpisů:Bit GPT App, jako správce údajů, je vyžadováno pro shromažďování určitých osobních údajů od návštěvníků stránek.
 • Oprávněný zájem: Jedná se o zákonný základ GDPR, ve kterém je povoleno Bit GPT App shromažďovat a zpracovávat údaje, pokud můžeme prokázat oprávněný zájem tak učinit a neporušovat žádná práva na soukromí uživatelů.
 • Sběr dalších údajů:Bit GPT App může shromažďovat další osobní údaje z důvodů, které nejsou uvedeny výše, pokud uživatel udělí výslovný souhlas.
 • Bit GPT App není datový procesor a uživatelská data nejsou uložena na jeho serverech. Po vytvoření účtu jsou osobní údaje uživatelů poskytnuty makléři, kterému byly přiřazeny. Tento makléř je pak zodpovědný za zpracování všech dat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich údajů, obraťte se na zprostředkovatele, kterému jste přidělili.

  Použití osobních údajů

  Bit GPT App shromažďuje a zpracovává data za účelem zlepšení služeb a poskytování efektivních uživatelských zkušeností. Osobní údaje využíváme následujícími způsoby:

 • Pro komunikaci s uživatelem: Při kontaktování nás prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako je e-mail a kontaktní formulář, musíte poskytnout konkrétní údaje, které nám umožní odpovědět na váš dotaz.
 • Pro oznamování nabídek: Můžeme chtít upozornit uživatele na časově omezené nabídky, že inzerujeme, a proto potřebujeme zpracovávat některé osobní údaje.
 • Pro zlepšení webových stránek: Máme oprávněný zájem na rozšíření služeb, které poskytujeme na Bit GPT App. Proto můžeme shromažďovat a zpracovávat další osobní údaje, které nám umožňují plánovat a provádět aktualizace našich webových stránek.
 • Využití souborů cookie

  Bit GPT App využívá cookies k pochopení chování našich uživatelů, k nápravě problémů na webových stránkách a k dalšímu zlepšování našich služeb. Zkoumáním toho, jak naši uživatelé spolupracují s jednotlivými částmi webu Bit GPT App, se můžeme naučit optimalizovat všechny ostatní oblasti, zvýšit zapojení a poskytnout rozšířené uživatelské prostředí. Navíc, pokud se vyskytnou nějaké technické problémy, můžeme si je uvědomit prostřednictvím cookies, což nám umožní rychle provést opravy a zabránit dlouhodobému přerušení našich služeb.

  Zde jsou tři hlavní varianty cookies, se kterými se setkáte při použití Bit GPT App:

  Základní soubory cookie

  Základní soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky Bit GPT App a jejích služeb. Bez těchto souborů cookie budou mít uživatelé omezené možnosti a mnoho funkcí, které poskytujeme, nebude fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

  Soubory cookie služby Google Analytics

  Soubory cookie služby Google Analytics nám pomáhají pochopit, jak se uživatelé chovají na webových stránkách Bit GPT App a které oddíly jsou nejvíce propojeny. Pomocí těchto údajů můžeme optimalizovat naše stránky a poskytnout zákazníkům a návštěvníkům lepší uživatelské prostředí.

  Soubory cookie třetích stran

  Soubory cookie třetích stran jsou distribuovány webovými stránkami třetích stran, na které můžeme odkazovat, jako jsou například zprostředkovatelé, se kterými jsme partnerem.

  Jak ukládáme shromážděná data

  Bit GPT App neuchovává žádné shromážděné osobní údaje na našich serverech a naše shromažďování uživatelských údajů omezujeme pouze na to, co je nezbytné pro plnění našich služeb.

  Po vytvoření účtu na čísle Bit GPT App budou uživatelé odkázáni na zprostředkovatele třetí strany. Se souhlasem uživatelů zašleme jakékoliv osobní údaje zprostředkovateli, kterému jsou přiděleny. Zprostředkovatel je pak odpovědný za ukládání, zpracování, ochranu a mazání osobních údajů.

  Bit GPT App zajišťuje partnerskou spolupráci s makléři, kteří dodržují GDPR a další platné zákony o ochraně soukromí. Je však na uživatelích, aby se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů zprostředkovatele, kterému byli přiděleni, a pochopili, jak jsou jejich osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a ukládány.

  Ochrana osobních údajů

  Bit GPT App dbá na ochranu osobních údajů, které shromažďuje od návštěvníků. Vaše údaje budeme sdílet pouze s neoprávněnými stranami, pokud to bude právně vyžadováno. Za těchto okolností vás předem upozorníme a požádáme o váš informovaný souhlas.

  Všech Bit GPT App zaměstnanců podléhá přísným pravidlům důvěrnosti a je povinno zachovat všechny osobní údaje v soukromí. Zajistíme, aby k vašim údajům měli přístup pouze minimální požadovaní zaměstnanci.

  Zřídka můžeme být požádáni o zpřístupnění osobních údajů, abychom dodrželi právní povinnosti, například z důvodu žádosti od vládního subjektu. To je možné za určitých okolností, například pokud je uživatel zapojen do vyšetřování trestného činu a orgány požadují přístup k informacím týkajícím se jejich činnosti na našich webových stránkách.

  Můžeme být také kontaktováni třetí stranou a požádat o poskytnutí určitých informací. Budeme důkladně prošetřit všechny žádosti o určení, zda má třetí strana zákonné právo na údaje, které požaduje. V některých případech může požadavek odesílatele převážit nad právem uživatele na soukromí.

  Zveřejnění Vašich osobních údajů

  Bit GPT App nezpřístupní žádné údaje o uživateli žádné třetí straně bez souhlasu uživatele. Uživatelé si však musí být vědomi toho, že jejich osobní údaje budou zpracovávány zpracovatelem údajů, a měli by se seznámit s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů, které se nacházejí na platformě zpracovatele údajů. Bit GPT App, Data Controller, může pracovat s více datovými procesory. Veškeré údaje, které Bit GPT App zveřejňuje, jsou poskytovány v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů.

  Vaše Práva Týkající Se Osobních Údajů

  V souladu s GDPR a dalšími příslušnými zákony týkajícími se ochrany soukromí máte vy, uživatel, právo:

 • Přístup: Uživatelé mají právo získat přístup ke všem informacím, které o nich správce dat shromáždil.
 • Oprava: Uživatelé mají právo na opravu nebo změnu osobních údajů, o kterých se domnívají, že byly zaznamenány nesprávně.
 • Omezení: Uživatelé mají právo omezit přístup ke svým osobním údajům za určitých okolností, jak je uvedeno v GDPR.
 • Uživatelé mají právo požádat o předání některých nebo všech svých osobních údajů třetí straně.
 • Odstranění: Uživatelé mají právo požadovat, aby Správce odstranil některé nebo všechny své osobní údaje. Správce údajů je povinen o této žádosti informovat zpracovatele údajů.
 • Spor: Uživatelé mají právo podat stížnost orgánům, pokud se domnívají, že byla porušena jejich práva v souvislosti se shromažďováním, zpracováním, uchováváním nebo ochranou jejich osobních údajů.
 • Kromě toho si můžete vybrat:

 • odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů podle článku Bit GPT App;
 • Pokud můžete prokázat, že vaše právo na soukromí převažuje nad důvody, které jsme jako správce údajů navrhli, zpochybněte shromažďování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu.
 • Další zákony a nařízení týkající se ochrany osobních údajů mohou platit v závislosti na vaší zemi pobytu.

  Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

  Změny obsahu na Bit GPT App, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů, mohou být provedeny kdykoli. Jakékoli změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění uživatele a je jeho povinností seznámit se s nejnovější verzí všech dohod Bit GPT App. Všechny pozměňovací návrhy nabudou účinku okamžitě po zveřejnění na této internetové stránce. Vaše další používání Bit GPT App znamená váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a všemi ostatními smlouvami.

  Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů a toho, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, použijte stránku Kontaktujte nás a zjistěte, jak se s námi můžete spojit.