Sekretesspolicy

Denna Integritetspolicy ger en förklaring av Bit GPT App:s metoder och åtgärder i förhållande till sina besökares Personuppgifter.

Om

Denna Integritetspolicy ger en förklaring av Bit GPT App:s metoder och åtgärder i förhållande till sina besökares Personuppgifter. Detta omfattar en närmare beskrivning av hur vi samlar in, behandlar, lagrar, skyddar och delar användardata. Dessutom förklarar vi i hela detta dokument våra användares rättigheter när det gäller insamling och användning av deras personuppgifter.

Innan du läser denna sekretesspolicy ytterligare, bekanta dig med relevanta termer och definitioner som anges nedan.

Definitioner

 • Personuppgifter: Uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Om personen direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av informationen betraktas den som Personuppgifter. Detta omfattar beteckningar såsom namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter och andra egenskaper som uttrycker en persons fysiska, fysiologiska, mentala, kulturella, kommersiella, sociala eller genetiska identitet. Se artikel 4.1 i dataskyddsförordningen för mer information.
 • Registeransvarig: Den juridiska person som bestämmer vilka uppgifter som samlas in från användarna, hur de samlas in och hur de används. I det här fallet är Bit GPT App personuppgiftsansvarig.
 • Personuppgiftsbiträde:Den juridiska person som ansvarar för behandling av personuppgifter som samlats in av den personuppgiftsansvarige.
 • Behandling av personuppgifter:Alla åtgärder som rör användarnas personuppgifter, inklusive insamling, lagring, radering, ändring och överföring av dessa.
 • GDPR: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
 • Hur vi samlar in personuppgifter

  För att presentera en optimerad användarupplevelse och tillhandahålla tjänster av hög standard för användarna måste Bit GPT App samla in personuppgifter från besökare på webbplatsen. Nedan har vi listat de tre främsta sätten som vi samlar in denna data:

  Användare kan i samförstånd tillhandahålla vissa personuppgifter när de använder tjänster och funktioner på Bit GPT App-webbplatsen. När du t.ex. skapar ett konto kommer användarna att tillhandahålla information som namn och kontaktuppgifter så att vi kan aktivera ett konto för dem. Genom att lämna dina uppgifter via vårt registreringsformulär och andra tjänster ger du ditt juridiska samtycke till att vi samlar in och behandlar dessa uppgifter.

  När du kontaktar oss kommer användarna att ange sina kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna ta itu med frågor och lösa problem för användarna. Bit GPT App kommer inte att behandla personuppgifter som inte är relevanta eller nödvändiga för driften av dess tjänster.

  Andra Personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till, uppgifter om användarnas beteende och egenskaper, kan också samlas in av Bit GPT App via cookies och andra verktyg på vår webbplats. Denna information är nödvändig för att vår webbplats ska fungera väl och kommer inte att användas för att identifiera användare individuellt.

  Hur vi lagligen behandlar personuppgifter

  Vi begränsar vår behandling av Personuppgifter till endast vad som är nödvändigt för utförandet och förfiningen av våra tjänster. Bit GPT App följer GDPR och andra tillämpliga integritetslagar vid insamling och behandling av personuppgifter för att säkerställa att vi inte bryter mot våra användares rättigheter.

  Bit GPT App lagligen samlar in och behandlar personuppgifter av följande skäl:

 • Juridisk efterlevnad:Bit GPT App, som personuppgiftsansvarig, är skyldig att samla in vissa personuppgifter från webbplatsbesökare.
 • Legitimt Intresse:Detta är en GDPR laglig bas där Bit GPT App är tillåtet att samla in och behandla data om vi kan bevisa ett legitimt intresse av att göra det och inte kränker några rättigheter för användarnas integritet.
 • Ytterligare datainsamling:Bit GPT App kan samla in andra personuppgifter av skäl som inte anges ovan om användaren ger sitt uttryckliga samtycke.
 • Bit GPT App är inte dataprocessorn och användardata lagras inte på dess servrar. När du har skapat ett konto tillhandahålls användarens personuppgifter till den mäklare som de har tilldelats. Denna mäklare är sedan ansvarig för att behandla alla data. Om du har några frågor om behandlingen av dina uppgifter, kontakta mäklaren du har tilldelats.

  Användning av personuppgifter

  Bit GPT App samlar in och bearbetar data för att förbättra tjänster och ge en effektiv användarupplevelse. Vi använder dessa personuppgifter på följande sätt:

 • För användarkommunikation:När du kontaktar oss via olika kommunikationskanaler som e-post och vårt kontaktformulär måste du ange specifika data så att vi kan svara på din fråga.
 • För anmälan av erbjudanden: Vi vill kanske meddela användare om tidsbegränsade erbjudanden att vi annonserar vilket är anledningen till att vi behöver behandla vissa Personuppgifter.
 • För webbplatsförbättringar: Vi har ett legitimt intresse av att förbättra de tjänster vi tillhandahåller på Bit GPT App. Därför kan vi samla in och behandla andra personuppgifter som gör det möjligt för oss att planera och utföra uppdateringar av vår webbplats.
 • Användning av cookie

  Bit GPT App använder cookies för att förstå våra användares beteende, åtgärda problem på hela webbplatsen och ytterligare förbättra våra tjänster. Genom att undersöka hur våra användare interagerar med varje del av Bit GPT App-webbplatsen kan vi lära oss att optimera alla andra områden för att öka engagemanget och ge en förbättrad användarupplevelse. Dessutom, om det finns några tekniska problem, kan vi göras medvetna om dem genom cookies, så att vi snabbt kan göra korrigeringar och förhindra långvariga avbrott i våra tjänster.

  Här är de tre huvudsakliga varianterna av cookies som du kommer att stöta på när du använder Bit GPT App:

  Viktiga cookies

  Viktiga cookies är avgörande för att Bit GPT App-webbplatsen och dess tjänster ska fungera korrekt. Utan dessa cookies aktiverade kommer användarna att ha en begränsad upplevelse, och många funktioner vi tillhandahåller kommer inte att fungera som avsett.

  Google Analytics-cookies

  Google Analytics cookies hjälper oss att förstå hur användare beter sig på Bit GPT App-webbplatsen och vilka avsnitt som interagerar mest. Med hjälp av dessa data kan vi optimera vår webbplats och ge en bättre användarupplevelse för kunder och besökare.

  Cookies från tredje part

  Tredjepartscookies distribueras av tredjepartswebbplatser som vi kan länka till, till exempel mäklare som vi samarbetar med.

  Hur vi lagrar insamlade data

  Bit GPT App lagrar inga insamlade personuppgifter på våra servrar, och vi begränsar vår insamling av användaruppgifter till endast vad som är nödvändigt för att fullgöra våra tjänster.

  När du har skapat ett konto på Bit GPT App hänvisas användare till en medverkande tredjepartsmäklare. Med användarnas samtycke skickar vi alla personuppgifter till den mäklare som de har tilldelats. Mäklaren ansvarar sedan för att lagra, behandla, skydda och radera personuppgifter.

  Bit GPT App säkerställer att samarbeta med mäklare som följer GDPR och andra tillämpliga integritetslagar. Det är dock användarnas ansvar att bekanta sig med den integritetspolicy som mäklaren har tilldelats för att förstå hur deras personuppgifter samlas in, behandlas och lagras.

  Hur personuppgifter skyddas

  Bit GPT App är mycket noga med att skydda de personuppgifter som samlas in från besökare. Vi kommer endast att dela dina uppgifter med obehöriga parter om det krävs enligt lag. Under dessa omständigheter kommer vi att meddela dig i förväg och begära ditt informerade samtycke.

  Alla Bit GPT App anställda omfattas av strikta sekretessregler och är skyldiga att hålla alla personuppgifter privata. Vi säkerställer att endast den minsta personal som krävs har tillgång till dina uppgifter.

  Vi kan, sällan, behöva lämna ut personuppgifter för att lyda rättsliga skyldigheter, till exempel på grund av en begäran från ett statligt organ. Detta är möjligt under vissa omständigheter, till exempel om en användare är inblandad i en brottsutredning och myndigheterna kräver tillgång till information om deras handlingar på vår webbplats.

  Vi kan också bli kontaktade av en tredje part och begära att ge viss information. Vi kommer att noggrant undersöka varje begäran för att avgöra om tredje part har laglig rätt till de uppgifter den begär. I vissa fall kan avsändarens begäran väga tyngre än användarens rätt till personlig integritet.

  Utlämnande av dina personuppgifter

  Bit GPT App lämnar inte ut några användardata till tredje part utan användarens medgivande. Användare måste dock vara medvetna om att deras personuppgifter kommer att behandlas av personuppgiftsbiträdet och bör bekanta sig med den relevanta personuppgiftspolicy som finns på personuppgiftsbiträdets plattform. Bit GPT App, styrenheten, kan fungera med flera dataprocessorer. Alla data som Bit GPT App avslöjar görs så i enlighet med alla tillämpliga integritetslagar.

  Dina rättigheter gällande dina personuppgifter

  I enlighet med GDPR och andra tillämpliga integritetsrelaterade lagar har du, användaren, rätt att:

 • Åtkomst:Användare har rätt att få tillgång till all information som den registeransvarige har samlat in om dem.
 • Rättelse:Användare har rätt att rätta eller ändra personuppgifter som de anser har registrerats felaktigt.
 • Begränsning:Användare har rätt att begränsa tillgången till sina personuppgifter under vissa omständigheter, såsom beskrivs i GDPR.
 • Överföring:Användare har rätt att begära överföring av vissa eller alla sina personuppgifter till en tredje part.
 • Radering:Användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar vissa eller alla av sina personuppgifter. Det åligger den registeransvarige att underrätta registerförarna om denna begäran.
 • Tvist: Användare har rätt att lämna in ett klagomål till myndigheter om de anser att deras rättigheter har kränkts i samband med insamling, behandling, lagring eller skydd av deras personuppgifter.
 • Dessutom kan du välja att:

 • Återkalla ditt samtycke till Bit GPT App samla in och behandla dina personuppgifter;
 • Bestrid vår insamling av dina personuppgifter på grundval av legitimt intresse om du kan bevisa att din rätt till integritet väger tyngre än de skäl som vi, som personuppgiftsansvarig, har föreslagit.
 • Andra integritetsrelaterade lagar och bestämmelser kan gälla beroende på vilket land du är bosatt i.

  Ändringar i denna sekretesspolicy

  Ändringar av innehållet på Bit GPT App, inklusive denna sekretesspolicy, kan göras när som helst. Eventuella ändringar kan göras utan föregående meddelande till användaren, och det är deras ansvar att bekanta sig med den senaste versionen av alla Bit GPT App: s avtal. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har offentliggjorts på denna webbplats. Din fortsatta användning av Bit GPT App representerar ditt samtycke till denna sekretesspolicy och alla andra avtal.

  Om du har några synpunkter eller frågor om denna sekretesspolicy och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, vänligen använd sidan Kontakta oss för att ta reda på hur du kan komma i kontakt med oss.